Pirmasis įrašas.

April 1st, 2012

Sveiki atvykę į Bioteisės katedros docentės dr. Indrės Špokienės tinklapį

Filosofinis požiūris į mokslą

“Moksle ne tiek svarbu gauti naujų faktų, kiek svarbu ieškoti ir rasti naujų būdų mąstyti apie juos”…

Dr. Indrė Špokienė  pedagoginį ir mokslinį darbą teisės mokslo srityje pradėjo dirbti nuo 2006 metų Mykolo Romerio universitete ir šiuo metu čia jį sistemingai tęsia. Pagrindinė Dr. Indrės Špokienės mokslinių tyrimų kryptis –  sveikatos teisės  teorinės ir praktinės problemos, biomedicinos ir biotechnologijų įtaka žmogaus teisių apsaugai. Šiose srityse paskelbta eilė mokslinių straipsnių (žr. publikacijos). Studentams skaitomos dalykų ,,Sveikatos teisė” ir  ,,Sveikatos teisės teorinės ir praktinės problemos“, ,,Mokslinio tiriamojo darbo” paskaitos ir vedami šių dalykų seminarai.

Teisinį išsilavinimą Dr. Indrė Špokienė įgijo Mykolo Romerio universitete. Nuo 2005 m. tęstos studijos Mykolo Romerio universiteto teisės krypties doktorantūroje ir 2010 m. apginta daktaro disertacija “Retųjų vaistų prieinamumo reglamentavimas sveikatos teisėje”.

Dr. Indrė Špokienė taip pat yra įgijusi ir politologijos bei sociologijos specialybių  išsilavinimą, kas suteikia galimybę sveikatos teisės mokslo teorinius ir praktinius klausimus nagrinėti ir spręsti kompleksiškai.